Advokatfirman har stor erfarenhet av rådgivning inom det affärsjuridiska området med särskild inriktning på fastighetsrätt, entreprenadrätt samt miljö- och vattenrätt. Advokatfirman handlägger dock även avtalsrättsliga och bolagsrättsliga ärenden. Advokatfirman har bland annat handlagt följande typer av ärenden:
 • Biträde vid miljörättsliga och vattenrättsliga tillståndsprövningar samt inom dessa områden förekommande frågor.
 • Tillståndsärenden enligt Plan- och bygglagstiftningen samt olika markanvändningsfrågor (plan - och områdesskydd samt hushållning med naturresurser)
 • Miljöansvarsutredningar såsom frågor avseende efterbehandlingsansvar (ansvar för förorenad mark och förorenade fastigheter)
 • Biträde i avtalsrättsliga frågor/ tillståndsfrågor mm i samband med större infrastrukturprojekt
 • Upprättande av avtal och genomförande av Due diligence- utredningar i samband med företags och fastighetsöverlåtelser.
 • Utredning av miljörättsliga frågor vid kommersiella transaktioner.
 • Vattenrättsliga utredningar samt biträde till sakägare i vattenmål (såsom vattenmålen i anledning av tunnelbygget vid Hallandsåsen och vattenmålen i anledning av Citytunnelprojektet i Malmö)
 • Biträde i alla förekommande frågor avseende avfallshantering samt frågor inom området för hantering av kemikalier.
 • Biträde i expropriationsärende samt biträde i skadeståndsärenden inom det miljörättsliga området.
 • Biträde vid tillsynsfrågor enligt miljölagstiftningen.
 • Biträde i frågor inom jordbruks- och skogslagstiftningen.

 • Härutöver har Advokatfirman handlagt större nationella och internationella utredningsuppdrag inom det miljörättsliga området - såsom exempelvis utredningar avseende oljeutsläpp till havs samt utredningar inom området för hantering av kärnavfall.