Advokatfirman har stor erfarenhet av rådgivning inom det affärsjuridiska området med särskild inriktning på miljörätt, vattenrätt och fastighetsrätt. Advokatfirman har bland annat handlagt följande typer av ärenden:

 • Biträde vid miljörättsliga och vattenrättsliga tillståndsprövningar samt inom dessa områden förekommande frågor
 • Tillståndsärenden och överklaganden enligt Plan- och bygglagstiftningen samt olika markanvändningsfrågor (plan – och områdesskydd samt hushållning med naturresurser)
 • Miljöansvarsutredningar såsom frågor avseende efterbehandlingsansvar (ansvar för förorenad mark och förorenade fastigheter)
 • Biträde i avtalsrättsliga frågor/ tillståndsfrågor mm i samband med större infrastrukturprojekt
 • Upprättande av avtal och genomförande av Due diligence- utredningar i samband med företags- och fastighetsöverlåtelser (samtliga miljörättsliga aspekter vid kommersiella transaktioner)
 • Vattenrättsliga utredningar samt biträde till sakägare i vattenmål såsom vattenmålen i anledning av tunnelbygget vid Hallandsåsen, vattenmålen i samband med Citytunneln i Malmö, Slussen i Stockholm, Västlänken i Göteborg samt Varbergstunneln mfl
 • Biträde i alla förekommande frågor avseende avfallshantering samt frågor inom området för hantering av kemikalier
 • Biträde i expropriationsärende samt biträde i skadeståndsärenden inom det miljörättsliga området
 • Biträde vid tillsynsfrågor enligt miljölagstiftningen
 • Biträde i frågor inom jordbruks- och skogslagstiftningen
 • Härutöver har Advokatfirman handlagt större nationella och internationella utredningsuppdrag inom det miljörättsliga området – såsom exempelvis utredningar avseende oljeutsläpp till havs samt utredningar inom området för hantering av kärnavfall.